Side Area Logo
Welkom bij Trucks en Trailers Nederland

Trucks & Trailers Nederland
Van Gaesbekestraat 35
2274RT Voorburg
Tel: 06-51380620

info@trucksentrailersnederland.nl
www.trucksentrailersnederland.nl

Handige informatie omtrent controles van de FIU op basis van de Wwft

Nederlandse truck- en trailerhandelaren hebben volgens de Wet Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft, voorheen MOT – Melding Ongebruikelijke Transacties)  de verplichting tot het melden van zogenaamde ongebruikelijke transacties bij de Finance Intelligence Unit (FIU). Handelaren die niet aan deze verplichting voldoen, kunnen een waarschuwing krijgen of zelfs een hoge boete.

Er is binnen onze branche veel onduidelijkheid over de Wwft en de verplichtingen die de wet met zich meebrengt. Dit leidt er toe dat handelaren niet weten wanneer ze moeten melden, hoe ze moeten melden, of aan welke eisen ze moeten voldoen. Dit leidt weer tot veel extra werkzaamheden en boetes. Dit wil Brancheorganisatie Trucks & Trailers Nederland zoveel mogelijk voorkomen. Daarom informeren wij u graag over de Wwft.

 

Wat is de Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De Wwft verplicht personen en bedrijven die beroeps- of bedrijfsmatig goederen verkopen in bepaalde gevallen tot het doen van klantonderzoek of het melden van een transactie.

 

Wanneer moet er klantonderzoek gedaan worden?

Bij contante betalingen van € 15.000,- of meer, al of niet in delen betaald.

 

Wanneer moet een transactie gemeld worden?

Bij contante betalingen van € 25.000,- of meer moet de transactie gemeld worden bij de Finance Intelligence Unit (FIU). Dit moet ook als er in delen betaald is, op het moment dat de € 25.000,- bereikt wordt.

Bij contante betalingen van € 15.000,- of meer, waarbij er sprake is van verdachte omstandigheden, moet de transactie gemeld worden bij de FIU. Het kan hier gaan om betalingen in kleine of hele grote coupures (€5,- en € 500,-), personen die zich verdacht gedragen, vermoeden van witwassen, etc.

LET OP! U heeft drie dagen de tijd om melding te maken van contante betalingen van € 25.000,- of meer of onder verdachte omstandigheden. Het is het beste om deze meldingen direct te doen. Zorg er dus voor dat alle gegevens zo snel mogelijk voor handen zijn.

 

Wat houdt een “klantonderzoek” in?

Klantonderzoek houdt in dat er onderzoek gedaan wordt naar de identiteit en bedoelingen van de klant. Hierbij worden zijn/ haar gegevens geregistreerd. Indien een persoon in naam van een bedrijf betaalt, dient nagegaan te worden wat de functie van deze persoon binnen het bedrijf is en of deze persoon gemachtigd is contante betalingen te doen.

 

Vraag altijd naar:

 

  • Een kopie van het legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID kaart) van de persoon die betaalt. De gegevens mogen ook handmatig overgeschreven worden, bijvoorbeeld als de klant liever geen kopie van zijn paspoort wil laten maken.
  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel of registratie van het bedrijf in het desbetreffende land. Is dit niet voor handen of bestaat er bijvoorbeeld geen Kamer van Koophandel in het land van herkomst? Geef dit dan aan op het meldformulier of op de verkoopovereenkomst.
  • Andere bevestigingen van het bestaan van het bedrijf: vraag naar registratiepapieren. Indien deze niet voor handen zijn, kan men proberen het bedrijf via Google en/ of email verkeer na te gaan.
  • Bewijs dat de persoon in kwestie daadwerkelijk werkt voor het bedrijf waarop gefactureerd wordt. Dus een visitekaartje, email verkeer, schriftelijke bevestiging, enz. Indien er niets voor handen is, kan de aanwezige persoon een verklaring ondertekenen dat hij/zij gemachtigd is de betaling te doen.
  • Komt de persoon voor een ander natuurlijk persoon betalen? En wordt er op naam van de natuurlijk persoon gefactureerd? Vraag dan naar een kopie identiteitsbewijs van de persoon waarop gefactureerd wordt.

 

Waar moet u op letten?

  • Probeer grote contante betalingen zoveel mogelijk te vermijden. Bankbetalingen zijn over het algemeen minder risicovol en vergen minder werkzaamheden omdat ze niet geregistreerd of gemeld hoeven te worden.
  • Probeer waar mogelijk de factuur op naam van de daadwerkelijke betaler te maken, of op een bedrijfsnaam met de naam van de betaler eronder. Op deze manier is een kopie identiteitsbewijs van de betaler voldoende en de trail van betaler naar bedrijf ook direct duidelijk.
  • Grote valuta (coupures van € 500,-) en kleine valuta (coupures van € 5,-, € 10,-, en € 20,-) zijn verdacht, let hier dus extra op. Als een klant een bedrag van € 15.000,- in briefjes van € 10,- komt betalen, is dit verdacht en moet u dit dus melden.

 

Hoe moet ik registreren en melden?

Voor het registreren van de gegevens voor het klantonderzoek is het handig als u gebruik maakt van een simpel formulier, waarop u de datum van de betaling, het bedrag, de valuta, de persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, soort document, documentnummer, geldigheid, plaats uitgifte), de bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, adres, KvK nummer, plaats van registratie) en de voertuiggegevens (intern ID nummer, chassisnummer of kenteken) vastlegt. Tevens is het aan te raden om bij dit formulier een kopie van het identiteitsbewijs, uittreksel KvK (indien voor handen), overige bedrijfsgegevens, kopie factuur en afbeeldingen van de verkochte objecten te voegen. Dit formulier bewaart u in een map voor eventuele controle.

Het melden van transacties van € 25.000,- of meer of onder verdachte omstandigheden doet u via het online meldportaal van de FIU: https://meldportaal.fiu-nederland.nl/default.aspx . Indien uw bedrijf nog niet geregistreerd is bij de FIU kunt u dit online doen. De FIU biedt uitgebreide instructies omtrent het doen van een melding. In het geval van vragen of onduidelijkheden kunt u ten alle tijden contact opnemen met de FIU.